เสริมกล้า
มูลนิธิเสริมกล้า
CHILDREN'S CORNERSTONE FOUNDATION
“ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในประเทศไทยให้ได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”

โครงการของเรา

ความช่วยเหลือเพื่อเด็กและเยาวชน
มูลนิธิเสริมกล้าได้ดำเนินการส่งเสริมทั้งด้านการศึกษา กีฬา สุขภาพ ให้แก่เด็กและเยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
ผู้สนับสนุน
ความช่วยเหลือของท่านจะเป็นกำลังสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโอกาสทางการศึกษา

เอกสารขอทุน

สำหรับสถาบันการศึกษาเท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม