เสริมกล้า
โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านลวงเหนือ จ.เชียงใหม่

ผลผลิตโรงเรียนบ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหนึ่งตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้