เสริมกล้า
“ลานกีฬาเอนกประสงค์” จุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านขุนลาว จ.เชียงราย เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิเสริมกล้าเพื่อสนับสนุนการสร้างลานกีฬาเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนด้านกีฬา สุขภาพที่ดี ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเด็กๆ และยังได้แบ่งปันสู่คนในชุมชนอีกด้วย