เสริมกล้า
รู้จักมูลนิธิ

รู้จักเรา

มูลนิธิเสริมกล้า หรือ CHILDREN'S CORNERSTONE FOUNDATION เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 816 ก่อตั้งในปี 2554 เพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนา คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเกิด จากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคม รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

มูลนิธิเสริมกล้าทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชน ที่เปรียบเสมือน ต้นกล้าบริสุทธิ์ ด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ เพราะการดูแลเอาใจใส่ ที่ดี จะทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมต่อไปใน อนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา กีฬา สุขภาพ และพลานามัย ให้แก่เด็กและเยาวชนและผู้ด้อยโอกาส
2. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การการกุศล เพื่อการกุศล และองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อ สาธารณประโยชน์
3. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

คณะกรรมการมูลนิธิ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการ
นายวันจักร์ บุรณศิริ รองประธานกรรมการ
นางสุภาพ จารุจิตมณีกุล กรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการ