เสริมกล้า
โครงการของเรา
ความช่วยเหลือเพื่อเด็ก และเยาวชน
มูลนิธิเสริมกล้าได้ดำเนินการส่งเสริมในด้านการศึกษากีฬา สุขภาพ ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสอีกทั้งสนับสนุนการทำนุบำรุงสถานศึกษา อันเป็นประโยชน์ให้แก่เด็ก เยาวชน และสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนโดยรอบ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการขององค์กรต่างๆ ที่มีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กและเยาชน เช่น การมอนทุนสนับสนุนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยเพื่อช่วยให้เด็กทุกคนอยู่ปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 19 ในปี 2563 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบของมอบทุนสนับสนุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนรายบุคคลเพื่อเด็กและเยาวชน
 • ทุนการศึกษา : ทุนเรียนดีแต่ยากไร้
 • ทุนเพื่อความเป็นอยู่ : ทุนเด็กพิการและทุพพลภาพ, ทุนเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • 2. ทุนสนับสนุนระดับองค์กร : สถานศึกษา, องค์กรการกุศล, กลุ่มกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์​
 • ทุนสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค ​อุปกรณ์เพื่อการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และการทำนุบำรุงสถานศึกษา
 • ทุนสนับสนุนกิจกรรม/โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชนเป็นหลัก
 • สำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการขอทุนสนับสนุน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จำนวนความช่วยเหลือเพื่อการศึกษา
  และสาธารณประโยชน์ แก่เด็กและเยาวชน
  ข้อมูล ณ 21 มีนาคม 2565
  มูลนิธิได้ลงพื้นที่และมอบทุนช่วยเหลือแล้ว
  36 จังหวัด โดยกระจายตามภาคต่างๆ
  ในประเทศไทย
  ภาคเหนือ 6 จังหวัด
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 จังหวัด
  ภาคกลาง 4 จังหวัด
  ภาคตะวันออก 1 จังหวัด
  ภาคตะวันตก 5 จังหวัด
  ภาคใต้ 7 จังหวัด
  ทุนสนับสนุนรายบุคคลได้ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนรายบุคคล
  เป็นจำนวน 4,528 คน
  และร่วมสนับสนุนองค์กรการกุศล ที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน
  เป็นจำนวน 5 มูลนิธิ
  ทุนสนับสนุนระดับองค์กร เช่น สถานศึกษา, องค์กรการกุศล, กลุ่มกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้สนับสนุนสถานศึกษา
  เป็นจำนวน 135 โรงเรียน
  รวมทุนเพื่อช่วยเหลือ
  ทั้งหมด 38,741,545.95 บาท
  ภาคเหนือ
  6 จังหวัด
  ภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ
  13 จังหวัด
  ภาคกลาง
  4 จังหวัด
  ภาคตะวันออก
  1 จังหวัด
  ภาคตะวันตก
  5 จังหวัด
  ภาคใต้
  7 จังหวัด
  ผู้สนับสนุน
  มูลนิธิเสริมกล้า ขอบคุณผู้บริจาค รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน กิจกรรมความช่วยเหลือจากผู้สนับสนุนที่ผ่านมา
 • จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อมูลนิธิฯ เช่น งานกอล์ฟการกุศล, งานวิ่ง, งานฟุตบอลการกุศล และอื่นๆ
 • บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการของมูลนิธิฯ ในรูปแบบบริจาครายบุคคล หรือบริจาคในนามองค์กร
 • บริจาคหักผ่านบัญชีเงินเดือน มูลนิธิฯ ประสานงานกับทีมทรัพยากรบุคคลของบริษัทท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำส่งใบเสร็จรับเงินในแต่ละเดือน
 • บริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อการกุศล ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของบริจาคจากท่าน สามารถสนับสนุนอนาคตของเด็กและเยาวชน รวมถึงผลักดันโครงการต่างๆ ของมูลนิธิเสริมกล้าได้
 • สนับสนุนการระดมทุนรูปแบบอื่นๆ
 • ความช่วยเหลือของท่านจะเป็นกำลังสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาโอกาสทางการศึกษา ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ให้ได้รับโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ติดต่อได้ที่ ทีมพัฒนาทุน อีเมล ccfsermkla@gmail.com
  การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กๆได้...
  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
  ช่วยเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
  ช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ เด็กพิการและทุพพลภาพ รวมถึงเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน
  ช่วยเหลือสถานศึกษา, องค์กรการกุศล, กลุ่มกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ พัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อเด็กและเยาวชน
  ช่วยเหลือสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมถึงพื้นที่ต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อเด็ก และเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
  *เงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเสริมกล้า สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้