เสริมกล้า
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน จากค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ภาพความสำเร็จของการร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษาค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 25 สร้างอาคารเรียน และห้องน้ำ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชนชาวไทภูเขา บ้านปางตอย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยมูลนิธิเสริมกล้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาทั้งเด็กในชุมชน และนักศึกษาค่ายอาสากลุ่มนี้ให้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงที่นอกเหนือจากในตำราเรียน