เสริมกล้า
เอกสารขอทุน

ทุนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาภาคบังคับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทางมูลนิธิเสริมกล้าได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนไทยทุกคน จึงได้จัดมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยามศึกษาปีที่3 (3ปีการศึกษา)ให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์